50. Onafgebroken. Tijdelijk. Te zamen. Gezinnen. Gezinnen. 247 824 662 415 1656 - 139.62 - 50.50 Personen. Gezinnen. Personen. vertegenwoordigende eene geldswaarde van846. 1432 kilogrammen roggebrood, ter waarde van 10100 turven ter waarde van Te zamen. 1036.12 alzoo 9 gezinnen, en aan onderstandskosten f 62.205 minder dan het vorige jaar. De intrekking van bedeeling aan gezinnen van personen aan den winterarbeid geplaatst, geschiedde voor 31 gezinnen, met f 18.in geld en 54 brooden ’s weeks. Bij het eindigen van het wintersaisoen werd de ondersteuning ingetrokken van 137 gezinnenuitmakende 524 personentot een bedrag van f 20.70 in geld, 217 kilogrammen brood en 188 portiën spijs en verminderd voor 147 gezinnen 277 per sonen met f 5,05 in geld, 1 brood en 150 portiën spijs. Hierdoor, en tengevolge der sedert 1 Januarij plaats gehad hebbende mutatiën, werd de lijst der bedeelden teruggebragt op 428 gezinnen uitmakende 857 personen bedeeld met 289.85 en 521 brooden 's weeks. Het gezamenlijk aantal der door het Burgerlijk Armbestuur in 1880 bedeelden, heeft, met uitzondering van dezulken ten wier behoeve reispenningen of transportkostenenz. werden verstrekt, bedragen: 832 waaronder 293 eenloopende personen en 369 gezinnenuitma kende 1363 personen. Naar de verschillende kerkgenootschappen is de verdeeling ingerigt naar het voorschrift, vervat in art. 26 der verordening, als volgt Personen. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 357