5G. li i 42 De bevolking in dit gesticht, die op 1 January 1880 bestond: Totaal. Mannen. Vrouwen. 39 96 57 9 8 17 zoodat in het geheel zijn verpleegd I 65 48 113 ver- 2 2 6 13 7 100 58 bedragende het aantal bedeelden, in verhouding tot 1879, 22 gezinnen 80 personen minder. Omtrent het Bestedelinghuis mag het Burgerlijk Armbestuur mededeelendat daarin behoorlijk in de bestaande behoeften tot verzorging van bejaarden en invaliden wordt voorzien; ter wijl de Directeur met zijne eehtgenootedie de eenige suppoosten zijn in het gesticht steeds alles blijven aanwenden wat bevor derlijk kan zijn tot een geregelden gang van zaken. Hierbij zij tevens herinnerddat het Burgerlijk Armbestuur het tijdstip gekomen achtendedeswege eenig bewijs van tevredenheid te geven, bij zijne begroeting van 1881 den Directeur heeft voor gedragen voor eene verhooging zijner wedde met 100.’s jaars, aan welk voorstel de Raad zijne goedkeuring heeft gehecht. 4 1 4 2 8 3 31 December 1880 beliep i! daarvan zijn overleden op verzoek ontslagen en hebben zich willekeurig wijderd uit werd in den loop des jaars ver meerderd door de opname van zijnde 4 verpleegden meer dan op hetzelfde tijdstip des vorigen jaars. De 113 bestedelingen zijn, naar de verschillende kerk genootschappen te verdeelen als volgt zoodat het aantal verpleegden op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 359