50. II II te zamen Mannen. 2 2 u 4 4 u Te zamen 6 139 9 124 II Nederduitsch Hervormden Roomsch Katholieken Evangelisch Lutherschen Oud Roomsch Katholieken Ned. Israëlitische. 7 4 22 2 7 4 II 6 1 91 H 1 5 22 2 H H 9 6 H 77 In de gestichten der Ned. Herv. Gemeente In het Roomsch Kath. Weeshuis In het Weeshuis der Ev. Luth. Gemeente In het Weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Scheveningen In het Huis van Barmhartigheid. In de landbouw-kolonie Sedert. Metlray In het Gesticht voor verwaar loosde meisjes T/ialil/ia Kumi. Israëlieten te Delft Benevens bij bijzondere personen. 90 15 6 1 1 als boven 113 De uitgaven van het Bestedelinghuis bedroegen voor voedingf 5,744.45 kleeding en ligging. - 882.535 vuur en licht- 520.73 allerlei behoeften. - 259.925 beheer- 1,516.20 f 8,923.84 De verpleegdagen bedroegen te zamen 34,372zoodat de verpleegkosten naauwelijks 26 cents daags, 1.815 ’s weeks en over het geheele jaar f 95.025 of ƒ7.34 minder dan het vorige jaar hebben bedragen. Daarenboven zijn gedurende 1880 door het Burgerlijk Arm bestuur in verschillende gestichten of bij bijzondere personen verpleegdeven als in 1879, 139 personen. Van bedoelde 139 personen werden verzorgd Vrouwen Kinderen Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 360