50. geheel in hunne behoeften te voorzienmet eene toelage onder steund. De vier overige zijn als vrijboeren gevestigd en ver oorzaken alzoo aan het Armbestuur geene kosten. Daarenboven worden nog voor zijne rekening in die Gestichten verpleegd eene bij hare betrekkingen inwonende oude vrouwalsmede een viertal verlaten kinderen. Tevens zag het Armbestuur zich op voorstel van Commissa rissen der Maatschappij verpligt, om de toelage ten behoeve van twee in vorige verslagen genoemde hulpbehoevende gezinnen voort te zetten, welke ondersteuning echter van tijd tot tijd eenige vermindering heeft ondergaan. Ter zake van deze ondersteuning en verpleging werd in 1880 aan de Maatschappij van Weldadigheid betaald f 879.35s tegen 838.67 s in 1879. Met betrekking tot het verleenen van geneeskundigen onder stand meent het Burgerlijk Armbestuur, in de eerste plaats, het navolgende te moeten in herinnering brengen. Bij Raadsbesluit van 10 February 1880 werd aan Dr. E. A. M. Hanlo op zijn verzoek een eervol ontslag verleend uit zijne betrekking als gemeente-heelkundige tegen 1 Mei daaraanvol gende en bij Raadsbesluit van 18 Mei 1880 aan Dr. Hendbik de Jong, mede op daartoe gedaan verzoekinsgelijks een eervol ontslag als gemeente-geneeskundige met ingang van 1 Julij 1880. De laatst vermelde vacature werd vervuld door de benoeming van den heer C. V. van Valkenbüeg, arts, bij Raadsbesluit van 8 Junij 1880. In de eerstgenoemde werd op de volgende wijze voorzien. Reeds geruimen tijd had de ervaring aangegeven, dat ten gevolge van den uitbouw der Gemeente en het zich telkens verplaatsen der armen groote onevenredigheid was ontstaan in de bestaande verdeeling der Gemeente in onderstandswijken waarbij zich de omstandigheid voegde, dat enkele besturen van Godshuizenwaaruit sedert 1 January 1862 voor den genees kundigen onderstandde VI onderstandswyk bestond van wege de Gemeente hadden bedankt. Dientengevolge werd door het Burgerlijk Armbestuur een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 362