50. E«ne vergelijking dezer opgaven met die over 1879 geeft met opzigt tot de in de vijf, later zes eerste geneeskundige af- deelingen in doorloopend geneeskundigen onderstand opgenomen personen, voor 1880, een minder bedrag aan van 17 gezinnen en 61 personen (leden des gezins beneden de 18 jaren). Het aantal in de bedoelde afdeelingen uitgereikte ziekenbriefjes wijst voor ’s Gravenhage 789 meer en te Scheveningen 29 zie kenbriefjes minder aan dan het vorige jaar. Voorts werd die hulp in de Godshuizenblijkens de sedert 1 January 1877 nieuw aangelegde en sedert bijgehouden regis ters, verstrekt aan een getal van 796 verpleegden. Wat het aantal der voor rekening van het Armbestuur in de gemeente-apotheek gereed gemaakte voorschriften betreft, het hierboven gegeven overzigt wijst aan, dat ten behoeve van de huiszittende armen in die inrigting zijn gereed gemaakt 27002 geneeskundige voorschriften of ruim 1700 meer dan in 1879. Voor de verpleegden in de Godshuizen bedroeg het aantal geneeskundige voorschriften 4364, en ten behoeve van de voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur in het Gasthuis ver pleegden 19630 of 1897 meer dan het vorige jaar, te zamen uitmakende een aantal van 50996 geneeskundige voorschriften alzoo in het geheel 3439 meer dan in 1879. Daarentegen bedroeg het aantal recepten in de V onderstands- wijk (Scheveningen) 89 minder dan het vorige jaar. Ofschoon nuwel is waargedurende het afgeloopen jaar ruim 3400 geneeskundige voorschriften ten behoeve der armen meer dan in 1879 in de gemeente-apotheek zijn gereed gemaakt, is daaruit nog niet de gevolgtrekking af te leiden dat de ge zondheidstoestand in 1880, daarom minder gunstig zou zijn geweest. Van het grooter aantal verstrekte geneesmiddelen komt ruim de helft ten behoeve van de verpleegden in het Gast huis waarvan in steeds toenemende mate wordt gebruik gemaakt. Dat de gezondheidstoestand over het algemeen niet ongunstig was te achtenwordt tevens bevestigd door het door heeren gemeente-geneeskunstoefenaren over 1880 ingezonden rapport waarin o. a. wordt medegedeeld:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 366