r L 50. Met opzigt tot de gratis inentingen mag op nieuw worden herinnerd, dat de alhier bestaande vereeniging voor koepokin enting die taak in der tijd geheel belangeloos heeft op zich genomen en haar, ook niettegenstaande de zeer vele bemoei- jingen ten dezen in het afgeloopen jaar met den meesten ijver en naauwgezet blijft vervullen. Het Burgerlijk Armbestuur meent zich daarom het genoegen niet te mogen ontzeggen die vereeniging daarvoor te dezer plaatse zijn welgemeenden dank aan te bieden. Te Scheveningenwaar geen afzonderlijk parc-vaccinogène bestaat, bereikte het aantal gratis inentingen volgens opgave van den gemeente-arts Dr. J. van bes Mandele het belangrijk cijfer van 395. Het aantal verlossingendoor de gemeente-vroedvrouwen verrigtbedroeg in 1880 231waarvan te Scheveningen 70. Blijkens de daaromtrent door heeren gemeente-verloskundigen ingezonden rapportenwas de afloop gunstig voor 230 moeders alsmede voor 226 kinderen, w’aaronder twee tweelingenzijnde 121 van het mannelijk en 105 van het vrouwelijk geslacht; terwijl voor 7 geboorten de afloop ongunstig is geweest en ééne moeder is bezweken. Wat de financiële uitkomsten betreft, deze mogen, ook in verband met het hierboven reeds vermelde, gunstig worden genoemd. En ofschoon de kosten wegens geneeskundigen onderstand eene som van ruim 3,400.boven de raming hebben beloopen, kon daarin gedeeltelijk worden voorzien, door de mindere uit gaven op Hoofdstuk I, onderstandkostenzoodat slechts eene verhooging van 769.86 als subsidie uit de gemeentekas is noodig geweest. Verdere bijzonderheden blijken uit de overgelegde rekening. Omtrent den staat der bezittingenen van de daarin voor komende veranderingen, waarvan het Armbestuur overeenkom stig art. 33 der Verordening gewoon is aan het slot van zijn verslag mededeeling te doen, merkt het Burgerlijk Armbestuur opdat het in den loop des jaars heeft ontvangen een aandeel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 369