31 Amsterdamsche Veerkade Waalstraat Rijnstraat Raamstraat 7.66 27.58 23.60 8.40 Ook in het afgeloopen jaar mogt de rioolquaestie niet tot eene oplossing komen; de moeijelijkheden ver bonden aan de vaststelling van een algemeen riolen- Transport. 2411.26 str. M. 2°. Riolen. Totaal. 2478.50 str. M. Bovendien werden nog in de Bilderdijk-, Tollens-, Verlengde Eland-, Heemskerck- en Verlengde Piet- Heinstraten over eene lengte van 1361 str. M. trottoirs gelegd, zonder hardsteenen banden, zoodat het geheel dezer werken eene lengte van 3839.50 str. M. be draagt. De aanleg van het trottoir in de Vliersteeg, nood zaakte ons tot het verplaatsen van den kelderingang onder het Gymnasium en het wegbreken van een uit bouw van die imigting, welk werk voor een bedrag van I 1800.werd uitgevoerd door W. P. Teeuwisse. In de Lange Pooien werd de bedekking der trottoirs met «oepenite» tegels uitgevoerd; aanvankelijk mag zij zeer bevredigend genoemd worden. Op kleine schaal werden nog proeven genomen met een nieuw soort gebakken tegels en met de zoogenaamde «Iron Bricksbeide proefnemingen zijn evenwel van nog te jeugdigen datum, om reeds thans een oordeel daar over uit te spreken. Op goede gronden mag evenwel vermeld worden, dat de bestrating der trottoirs met Rijnklinkers beter voldoet dan die met Waalklinkers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 36