50. Hel Burgerlijk Armbestuur J. P. Vaileant, Voorzitter. W. J. Boldebman, Secretaris. in het aan de algemeene armen besproken legaat van wijlen Mevrouw A. Doctebs van Leeuwen wed. H. G. Dielwabt groot f 1000.tot de aanvaarding waarvan het gemagtigd werd bij Koninklijk besluit van 6 Maart 1880, n°. 4 zijnde het ont vangen bedrag van f 245.50 belegd in eene inschrijving in het Grootboek der Nationale 2j pCt. rentegevende Schuld, groot 400.—. Het kapitaal in dat Grootboek ingeschreven ten name van ’s Gravenhage(Het Burgerlijk Armbestuur te) onder letter S deel 24 n°. 10120 bedraagt mitsdien f 76,100. Voorts bezit het Burgerlijk Armbestuur een magazijn van kleedingligging en dekkingstukkengelijk is aangewezen, in de hierbij gevoegde tabel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 370