52. zijn met het afwijzen van voordeelige voorwaarden, geleid tot het vragen van uwe bekrachtiging tot het aangaan der over eenkomst. Men bedenke dat de acht en dertig woningen ver vangen worden door zestig nieuwe; dat in plaats van boven en benedenverdiepingen afzonderlijke woningen verkregen worden, hetgeen vooral voor de tegenwoordige benedenbewoners van belang isdat wel is waar de tuintjes kleiner zullen worden maar dat de meeste huurders meer gesteld zijn op een ruim vertrek: eindelijk dat het groote voordeel van deze blokken, de goede ligging, grootendeels behouden blijft, daar de verdere afstand hoogstens twee a drie minuten kan bedragen. Dikwijls is in den laatsten tijd aangedrongen op vermeerde ring van het getal woningen en het bestuur heeft de wensche- lijkheid daarvan steeds erkend, maar de voorkeur gegeven aan het aflossen der leeningen. Nu is eene uitbreiding, zij het ook op kleine schaal, verkregen, zonder dat daartoe geld behoefde te worden opgenomenterwijl bovendien de te ontvangen koop som de kosten van aanbouw, 73,997 bedragende, aanzienlijk overtreft. Voor het overige valt er weinig belangrijks mede te deelen. Aan de zuidzijde der stad is de voortdurende uitbreiding oorzaak geweest dat het Gemeentebestuur zich tot ons gewend heeft met verzoek om overdraft van het gedeelte der Hoefkade met sloot, dat aan onze Vereeniging toebehoorde, ten einde in staat te kunnen zijn de geheele Hoefkade te kunnen verbreeden, te bestraten en te rioleren. Aangezien die verandering ook aan onze aldaar gelegen woningen zal ten goede komen, besloot het bestuur zijne toestemming te geven, mits de kosten geheel voor rekening der Gemeente zouden komen. Naar de rekening van den penningmeester kan als gewoonlijk verwezen wordenwat den tinantieelen toestand betreftmet overname van de volgende cijfers. De totaal ontvangst der eerste afdeeling op 31 December jl. bedroeg ƒ44,341.17; de uitgaaf ƒ29,993.14; het batig slot was derhalve 14,348.03. In 1879 waren deze cijfers 44,402.27, 30,655.335 en 13,746.94

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 375