van Bbeugel Douglas 52. Het Bestuur, Waarn. Voorzitter. Beelaerts van Blokland, Secretaris. Wat zijne leden aangaat, kan het bestuur met genoegen mededeelen dat de heeren A. baron Calkoen en J. W. F. ridder Huyssen van Kattendijke het hun blijkens het vorige verslag aangeboden lidmaatschap aanvaard hebben. Wegens het vertrek van Jhr. H. T. Hora Siccama, die gemeend heeft zijne betrekking van bouwcommissaris te moeten nederleggen, heeft de heer Huïssen van Kattendijke die taak bereid willig op zich genomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 376