32 plan zijn van dien aard, dat wij ons bij voorloopige maatregelen moesten bepalen. Van groot belang mag het intusschen geacht worden, dat onze pogingen om met hel Hoogheemraadschap van Delfland tot overeenstem ming te geraken, omtrent het graven van een afvoer kanaal naar zee tot verversching der grachten, dank zij de bemiddeling van Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, eene belang rijke schrede zijn vooruitgegaan, zoodat wij hopen weldra voorstellen dienaangaande aan Uwe vergade ring te kunnen doen. Het rioolspoelstelsel te Scheveningen bleef in het af- geloopen jaar voldoen aan de verwachtingen die er van gekoesterd werden; het werd uitgebreid door den aanleg van riolen in den Ouden Scheveningschen weg tot het Hotel de la Promenade, in de Ooststraat, de Kerklaan, het Jan Kistenslop, het Jan Faustenslop, het Boven-Kolenwagenslag, de straat naar den vuur toren en eindelijk in een slop bij de Wassenaarsche straat. De kosten daarvan hebben f 18,500 bedragen. Het oppompingswerktuig voldoet bij voortduring aan de gestelde eischen. Te ’sGravenhage werd een riool gelegd in de 2de Wagenstraat, ter lengte van 205 M., dat een uitgaaf vorderde van f 4970; het bestaande net werd uitge breid door het leggen van riolen in de Sumatra- Sunda-Madura-Billiton- en Borneostratenter lengte van 924 M.in de Laan van Meerdervoortvan 190 M. in de Bilderdijk-, Tollens- en Verlengde Elandstraten, van 779 M.; in de Laan Copes van Cattenburch, van 381 M.in de Trompstraat, van 405 M.in de Maas- en Waalstratenvan 244 M.in de Heemskerck- en Verlengde Piet Heinstraten, van 34-4 M. en eindelijk in de Verlengde Balistraten, van 155 M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 37