.si af As S-S g <Sfeg o Verpleegden en Verpleegdagen. GETAL VERPLEEGDEN EN VERPLEEGDAGEN VOOR REKENING VAN Totaal Totaal gemeenten of van andere verpleegden. verpleegdagen. het gesticht. I instellingen van weldadigheid. A A N ME HKI NGE N. verpleegden. verpleegden. verpleegdagen. verpleegdagen. verpleegden. oude lieden. gebrekkigen. kinderen. 5. 4. 3. 2. G. 8. 9. 10. 11. 34674 111 34674 62 49 ONDERSTAND VAN ALLERLEI AJ1D. Alle in de Subsidiën Optelling Renten Optelling Nadeelig saldo aan van vorige der der andere van Kosten kolommen kolommen instellingen kolommen AAN ME R RING E N. vroegere van niet begrepen 1 en 6 tot en dienstjaren. begrafenis. uitgaven. met 12. 6. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. f 57.60 9782.12 Subsidiën vah: Optelling Op- Optelling der der kolommen AANMERKINGEN. kolommen gelden. 15 en 16. 6. 5. 4. 7. 9. 3. 8. 2. 10. 11. 1. 12. 13. 14. 15. 17. f 9241.12 541.00 f 9782.12 !2 tot en met 5. Herstelling, onderhoud, belas tingen en Collecten inschrijvingen en andere niet in kolom 2 begrepen giften en bijdragen. opgenomen of verschuldigde kapitalen. Alle in de vorige kolommen niet begrepen i ontvangsten. a Erfstellingen legaten en schenkingen in den zin van het Burgerlijk Wetboek. Optelling der kolommen 13 en 5. van weldadigheid. Optelling der kolommen 2, 4 en 6. 2 Werk verschaffing aan genomen gemeenten, provinciën. Voeding kleeding, ligging, bewassching, j verwarming, verlichting en alles wat verder tot onderhoud I en verzorging j strekt. ’E S o •- Kosten van genees- heel- en verloskun de daarin dige hulp en genees middelen. voorhanden meubelen, ^OSten van beheer. i bezittingen, met uit- verdere lasten van het gesticht en van voorhanden meubelen en alle 1 'Z 2? I* 'o .tp O c. S a I g o gl verpleegden zonder afleek van de opbrengst van hel werk. Bijlage 55, N° 6 a G a cs 16. 1 tot en met 13. I - verpleegdagen. f 9782.12 de verpleegden zelve of van andere particulieren. GODSHUIZEN (niet zijnde ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen), beboerende tol de instellingen van weldadigheid, bedoeld bij lilt, a van art. 2 der armenwet. - 2. f 1955.02 DIENSTJAAR 1879. het dienstjaar, van: o Bij het opmaken van de jtabel is nog te vorderen, I wegens kosten van verpleging over het dienstjaar, van: CS o G co O o Renten van effecten en uitstaande kapitalen, huur- en pachtgelden opbrengst van houthak, veldvruchten cijnsen, thijnsen en alle andere inkomsten van bezittingen en toegekende regten. sluiting van de gebouwen in welke hit gesticht ia gevestigd en van de daarin Herstellingonderhoud, belastingen en verdere lasten van roerende en onroerende LIUqVLL VU. Aflossing van kapitalenbeleg ging van gelden door aankoop van vaste goederen of effecten, i door vestiging van hypotheken of op andere wijze, met in- begrip der kosten van aankoop en der bij be taalde op de aangekochte effecten i verschenen renten. G X O G G c G - C© Cu O C o G G het o r-< o o G Aflossing van hypotheken koopprijzen van verkochte roerende en onroerende goederente gelde gemaakte effecten, inschulden en andere bezittingen met inbegrip der bij de inning ontvangen renten. G g g De kosten sub 3 bedoeld zijn begrepen onder die van het Burgerlijk Armbestuur en zijn niet voor splitsing vatbaar. Het in kolom 4 vermelde bedrag wordt ver strekt door het Burgerlijk Armbestuurdat geheel in de behoeften van het Bestedelinghuii voorziet. G T5 -G g S o gs 'G G S.2 2 O o s s o 5 VERPLEEGDEN IN: I Terug ontvangen verplegingskosten over dienstjaar, van: w Ui lp. Irïl lift X o N O èD "o G G O O <D G *-• Q ■5^ VERDEELING VAN HET GETAL

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 383