33 3°. Slooten. Te zamen hebben deze riolen f 63,104.36 gekost het onderhoud der bestaande riolen vorderde een uit gave van f 39,923.975 In het afgeloopen jaar werd voor zooveel als doen lijk is, voortgegaan met het dempen en rioleren van slooten, die geacht worden voor de gezondheid nadee- lig te zijn. Hieronder zijn begrepen de sloot langs de Bilder- dijkstraat, lang 112 M.die tusschen de Bilderdijk- straat en de Veenlaan, lang 157 M. en die achter het Cantaloupenburglang HOM., welke werken te zamen eene uitgave vorderden van 3616. Bovendien bestaat er met grond verwachting dat de slooten langs de Hoefkade, van Gemeentewege, en die op Schuddegeestdoor particulieren weldra zullen ge dempt en gerioleerd worden. Omtrent den toestand der werken en de exploitatie van de duinwaterleiding, gedurende het jaar 1880, ver wijzen wij naar het verslag van den Directeur, dat als bijlage 17 is opgenomen. Hieruit blijkt, dat door het steeds toenemend waterverbruik en ten gevolge van den droogen zomer het gemiddeld peil, waarop het water in de kanaalpanden staat, is afgenomen dientengevolge zal het weldra noodig zijn om aan te vangen met eene verdieping der kanalen, terwijl eene uitbreiding langzamerhand moet worden voorbereid, omdat geruime tijd vereischt wordt om de noodige overeenkomsten dienaangaande met het Rijk te treffen. De toestand der gebouwen heeft wederom verbete- 3 4°. Waterleiding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 38