58. Van deze leerlingen zijneer vele, die. op meer dan een in strument en tevens in de theorie onderwijs ontvangen terwijl aan de zamenspel-, kwartet- en orkestklassen uitsluitend dooi de leerlingendie de overige instrumentale klassen bezoeken wordt deelgenomen. Behoudens enkele uitzonderingen wordt er over het geheel door de leerlingen goed gewerkt, sommigen toonen zeer lof- waardigen ijver en enkelen maken verrassende vorderingen. Onder de leerlingen der school zijn er 24 die elders wonende zich tijdelijk hier ophouden of één of meermalen ’s weeks her waarts komen om de lessen bij te wonen, namelijk uit Delft 6, Leiden 4, Voorburg 2, AmsterdamArnhem, HarderwijkKampen, Leeuwarden Loosduvnen Middelburg Monster Botterdam WoerdenZaltbomrnel en Zwolle ieder één. Aan het afzonderlijk muziekaal onderwijs voor kweekelingcn der normaalschool (aanstaande onderwijzers) wordt onder leiding van den Directeur bijgestaan door den oud-leerling Pontier deelgenomen door 23 jongelingen en knapen, verdeeld in twee klassen. In het onderwijzend personeel der school is geene verandering gebragt; het aantal lesuren moest echter voor sommige onder wijzers, namelijk voor de heeren Hoffmann 2de Vioolklasse, Ackebmann theorie en orgelklasse en Völlmar klarinet klasse worden vermeerderd, wegens het toenemend aantal leerlingen in die klassen. Die toename is vooral merkbaar in de theorieklassen, waar het aantal leerlingen van 27 in het vorige jaar, in dit school jaar tot 48 is geklommenen vindt hare oorzaak in het loffelijk streven van den Directeur, waarmede wij ons volkomen kunnen vereeiiigenom het bezoek dier klassen, in het algemeen door de leerlingen der school, maar vooral door hen, die zich tot muziekanten van professie willen vormen, zooveel mogelijk te bevorderen. Om in de hierdoor onstane behoefte aan meer onderwijs naar behooren te kunnen voorzien, werd dit, behalve aan den heer Ackermann, hiervoren genoemd, opgedragen aan den mede

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 399