34 ring ondergaande muren toch van het hoogreservoir- gebouw verkregen door het aanbrengen van eenige openingen, de gewenschte droogtebet voegwerk werd aan alle gebouwen nagezien en daar waar zulks be hoefde, bijgewerkt; het dak van het hoogreservoir- gebouw, dat lek was, werd in orde gebragtde nieuwe arbeiderswoningen met directiekamers werden onder dak gebragt. De witte steen, waaruit de zijmuren van het hoog- reservoirgebouw en van het machinehuis vervaardigd zijnis gebleken niet bestand te zijn tegen de scherpe zeelucht. Met eene voorziening hierin wordt gewacht tot na de voltooijing van het nieuwe machinegebouw. In een zeer groot aantal nieuwe straten werden hoofdbuizen gebragt; de lage ijzerprijzen zijn oorzaak dat het bedrag, op de begrooting toegestaan voor dit werk, toereikend was. Het aantal aangesloten perceelen bedroeg op 31 December 11., 14,594 tegen 12,716 op 31 December 1879, zoodat het vermeerderd is met 1,878. Voor het verbruik werd geleverd eene hoeveelheid •water van1,712,500 M3 waarvan, na aftrek van het verlies, be rekend op p. m. 5% of85,500 overblijft voor het verbruik 1,627,000 M3 Per dag berekend, wijst dit een gemiddeld verbruik aan van 4590 M3 tegen 3670 M3 in 1879. Het gemiddeld verbruik per perceel is in vergelij king met het vorig jaar vermeerderd, nl. in 1880 per jaar 115 M3 en per dag 315 liters tegen 105 M3 en 289 liters in 1879. Aangaande de finantieele uitkomsten van het dienst jaar 1879—1880 blijkt, dat het voordeelig saldo, de rente en aflossing van het aanlegkapitaal buiten reke-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 39