J INHOUD. xu. Bladz. 1 Hoofdstuk I. BEVOLKING 3 II. VERKIEZINGEN 4 III GEMEENTEBESTUUR 14 IV. GELDMIDDELEN V. GEMEENTE-EIGENDOMMEN EN WERKEN H 18 INRIGTINGEN Vin. 47 MEDISCHE POLITIE 59 GEMEENTE-POLITIE H 66 VII. NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ tl VIII. 67 KERKELIJKE ZAKEN tl IX. 69 ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. H X. 93 ARMWEZEN XI. 96 LANDBOUW EN VEETEELT. tf Xil. 101 NIJVERHEID, HANDEL EN SCHEEPVAART H XIII. INRIGTINGENIN VERBAND STAANDE MET DE UITOEFENING VAN HANDEL EN ANDERE 108 BEDRIJVEN. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 3