58. voornoemden leerling der hoogste theorieklasse van ’t Kr vijs die tijdelijk door ons is belast, onder regtstreeksch en aan houdend toezigt van den Directeur, met het onderwijs in de theorie aan een twintigtal eerstbeginnende knapen. De Directeur meldt dienaangaande dat van ’t Kbui.ts zich goed van de hem opgedragen taak kwijt, en zijnen leerlingen lust tot hunne studie weet in te prenten. Gedurende eene ernstige ongesteldheid van den onderwijzer der fluitklasse den heer Botgobschek, heeft de Directeur diens lessen, met onze goedkeuring, doen waarnemen door den heer Schut stafmuziekant en 1ste fluitist van het orkest der Diligentia- concerten alhier. In den loop van dit schooljaar, zag de heer Mr. E. G. Lage- mans die gedurende ruim vijftig jaren met onverflaauwden ijver de functieën van lid en Secretaris der Commissie van toezigt had vervuldzich tot ons leedwezen genooptwegens ver gevorderden leeftijd die functieën neder te leggen. Het door hem aangevraagde eervol ontslag als lid der Com missie, werd hem door Uwe Excellentie onder dankbetuiging voor de bewezen diensten, bij Hare beschikking van den 24sten Januari 1881n°. 186Afdeeling K. W. verleenden hij werd daarna als Secretaris vervangen door het lid der Commissie P. J. VAN DE KaSTEELE. Aan onzen lang gekoesterden wensch, om de muziekschool te kunnen overbrengen naar ruimere en meer doelmatige lokalen dan die welke wij thans in gebruik hebben en waaraan de school zoo dringende behoefte heeft zal eindelijk kunnen worden gevolg gegeven. Het gemeentebestuur van ’s Gravenhaije heeft namelijk aan geboden het gebouw op de Korte Beestenmarkt alhier, waarin thans het gemeentelijk museum is gevestigd, ter beschikking der school te stellen, nadat het door dat museum zal zijn ont ruimd en door verbouwing en vergrooting op kosten der ge meente, voor schoolgebruik geschikt zal zijn gemaakt. Dat aanbod is door ons aangenomen en wij vleijen ons dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 400