58. dit gebouw in het volgende schooljaar zal kunnen worden be trokken. Pensioenfonds. De renten van het kapitaalten name van dit fonds op het Grootboek ingeschrevenhebben in 1880 be dragen f 2500. Daarvan is aan vier pensioen trekkenden (een Staat der geldmiddelen. Uit de bereids aan Uwe Ex cellentie ingediende rekening en verantwoording van de geld middelen der school over 1880 blijktdat de inkomsten behalve het batig slot der rekening en verantwoording van het vorige jaar groot ƒ1378.25 hebben bedragen aan subsidiën ƒ10,200. aan schoolgelden f 6283.— en aan renten van het instrumentaal fonds bestaande uit een nominaal kapitaal van 3000.in certificaten van 2j percents werkelijke schuld, f 7425.alzoo te zamen f 17,935.50. De uitgaven hebben bedragen aan bezoldigingen 14,047.42, aan muziek en instrumenten f 436.10, aan meubilair ƒ281.25, aan verwarming en schoonhouden der lokalen 492.26, aan diversen 676.14®, alzoo te zamen 15,933.175, blijvende er alzoo een batig slot op de rekening van 1880 voor ƒ2002.325. In verband met het voornemen om voortaan de begroeting niet meer zooals tot dusver, in den loop van het jaar waarop zij betrekking heeft, maar tijdig in den loop van het vooraf gaande jaar, immers voor het opmaken der begroeting van het Departement van Binnenlandsche Zaken, op te maken en in te dienen, zal het eventueel in ontvang te brengen batig slot, voortaan niet meer kunnen zijn dat van het voorgaande jaar, ’t welk op dat oogenblik nog niet bekend kan zijn, maar zal het moeten zijn het saldo van het daaraan voorafgaande jaar. Op de begrooting van 1881 zoowel als op de later op te maken rekening van dat jaar zal mitsdien als eerste ontvangpost moeten worden gebragt, niet het eigenlijke batig slot van dat jaar 2002.32® maar het batig slot van 1879, ten bedrage van 1378.25terwijl dit batig slot op de begrooting en rekening van 1882 zal moeten bedragen 624.07®.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 401