40. BESCHIKKING TOT OPRIGTING IN HET PERCEEL OP DE AANVRAGE N°. dd. VAN EEN VAN 1, Snoekstraat. J. van Straalen. (1) 12 12 ld. 12 F. A. J. Singels. ld. 12 J. J. Tummers. ld. 12 ld. 34, Molenstraat. (1) Geweigerd. Wed. M. Hoppe. 2 Jannarij. I Bewaarplaats van benzine. ld. 9, Ged. Burgwal. 114, Kazernestraat. 4, Dag. Groenmarkt. Open plaats achter 39 i Achterom. F. C. A. B. A. Happel. P. G. Brinkman. W Orleans- het loon, aldaar besteed, stuitten af op de ongezindheid van velen om daartoe het noodige op te geven; zoodat tot ons leed wezen, gelukkig mogen wij er bij voegen buiten onze schuld ons verslag een der belangrijkste gegevens mist ter beoordeeling van den omvang der fabrieksnijverheid in onze gemeente. Vergelijkt men deze tabel met diewelke bij ons vorig ver slag werd overgelegddan is weder eene niet onbelangrijke uitbreiding in de aanwending der stoomkracht merkbaar. Stoomw’erktuigen werden voor het eerst geplaatst in de kleederbleekerijen van J. de Veer en van P. J. Mooiman, in de electro-metallurgiefabriek van Wisse, Piccalvga en Co., in de fabriek van wds- en natuurkundige instrumenten van Geb. Caminada en P. Bar in de steenzagerij van S. Severijn en in de kunstboterfabriek van Folcken en Co. De stoom werktuigen in de banketbakkerij van J. P. Rademaker en in de kleederbleekerij van F. J. Leenen werden door grootere vervangen. Hier volgt de opgave der in 1880 door het gemeentebestuur verleende en geweigerde vergunningen, krachtens de wet van 2 Junij 1875 (Staatsblad n°. 95.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 415