40. ƒ11.- - 4.80 - 13.— - 19.— - 6.50 f l-~ - 3.20 - 8.— - 12.— - 3.50 stalen rails gietijzer staaf ijzer plaatijzer oude ijzeren rails De prijzen van Mei zijn ongeveer die van het eind van 1880. Niettegenstaande de ongekende slapte, die zoowel buiten als binnen ’s lands heerschte, waren de hiergevestigde etablisse menten van de firma L. J. Enthoven en Co. en de ijzer gieterij de Prins van Oranje redelijk met werk bedeeld. Onder de belangrijke werkzaamheden, aldaar uitgevoerd, be- a. Fabrieksnijverheid. De uiterst geringe medewerking, welke de Kamer op den duur ondervindt bij de verzameling der bouwstoffen, die on misbaar zijn, wil men een eenigzins getrouw beeld leveren van den omvang en den toestand der nijverheid over een ge geven tijdvak, hebben haar geleid tot het besluit om zich te bepalen tot de vermelding van hetgeen in eigen kring op dit gebied meldenswaardig voorkwam. Lijdt het verslag dus ook in dit opzigt aan onvolledigheid, de schuld daarvan ligt niet bij de Kamer, maar bij de industriëelen zelve, onder welke velen nog kortzigtig genoeg zijn om te meenen dat zij door achterhoudendheid hunne belangen beter bevorderen, dan door het ten beste geven van opmerkingen en beschouwingen, die ongetwijfeld ten goede zouden komen aan de algemeene belan gen der nijverheid. Wat den metaalhandel betreft, eindigde het jaar 1879 met een geringen vooruitgang. In het voorjaar van 1880 regtvaar- digden de overgroote bestellingen uit Noord-Amerika de ver wachting dat de ijzer-industrie een bijzonder gunstig jaar te gemoet ging. Doch reeds in Maart hielden de bestellingen op, en de industrieelen en handelaren werden het slagtoffer van deze kortstondige beweging, wier schadelijke werking het best uit de hieronder volgende prijsopgaven kan worden gekend. 6.50 - 2.80 7.— - 8.— - 2.50 Febr. 1880. Mei 1880. Dec. 1879.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 420