40. hooren wat de eerste betrefteene groote gaskuip voor de gemeentelijke gasfabriek alhier, wat de tweede aangaat een ijzeren kap van 41 M. middellijn, wegende ongeveer 85,000 kilo ten behoeve van het panoramagebouw aan den Bezuiden- hout, welke met het bijwerk in vier weken tijds werd opge leverd. Beide stukken doen der nationale industrie eer aan en bewijzen dat deze, in de meeste gevallen, niet bij de buiten- landsche behoeft achter te staan. De fabrieken van gouden en silver en borduursels, civiele en militaire equipementengalons, knoopen, wapens, chacots, hoeden, enz. hadden, ten gevolge van de geringe gelegenheid om van gala-kostuum gebruik te maken, slechts zeer weinig aftrek, waardoor deze tak van nijverheid een zeer ongunstig verschil opleverde met den toestand van 1879. De patroons, die er niet toe konden besluiten hunne werklieden met een klein weekgeld weg te zenden, waren genoodzaakt om veel meer te laten aanmaken dan er afgeleverd kon worden. Van daar eene groote overproductiedietengevolge der uitge breide machinale werkkracht, in het buitenland dikwerf voor komt. Daar echter vindt men ruimer gelegenheid tot afzet naar Het materiaal voor de duinwaterleiding inzonderheid de ijzeren buizen, wordt bij voorkeur uit het buitenland getrokken, ten gevolge van het belangrijk verschil in prijs. De buizen worden in Engeland, Belgie en Duitschland direct uit de hoogovens gegoten en kunnen, met inbegrip der kosten van af- en uit dragen, voor ongeveer f 8 a f 9 per 100 kil. geleverd worden. Hier te lande, waar daarvoor tweede gietelingen worden ge bruikt, is de prijs natuurlijk aanmerkelijk hooger. De kleinere inrigtingen voor metaal- en ijzerwerk konden zich, even als de rijtuig fabriekenstaande houden; doch moesten door gebrek aan werk, veelal het gevolg van con currentie den werktijd inkorten. Aan het einde van het jaar was hierin nog weinig of geen verbetering merkbaar, met uit zondering van de kagchelsmederijen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 421