40. I Staten als de onze, wier vrijhandelsstelsel den nabuur in zulke gevallen zoo uitstekend te stade komt. Algemeen houdt men de vroeger reeds meermalen herhaalde klagten vol over de wijze, waarop door de betrokken depar tementen van algemeen bestuur in de behoefte van het leger wordt voorzien. Wel heeft de Minister van Oorlog ingezien, dat eene onbeperkte concurrentie, zooals tot dusver werd uit gelokt, niet altijd was in ’t voordeel van het Gouvernement en nog veel minder in dat van den Nederlandschen werkman; maar of ten deze met eenige zekerheid op eene betere toekomst voor de nijverheid valt te rekenen, zal de tijd moeten leeren, en zal grootendeels afhankelijk blijven van de vraag, of des Ministers ambtgenooten geneigd zijnzijn voorbeeld te volgen. De wijzigingen in de voorwaarden van aanbesteding van militaire lakens wenscht men meer algemeen te zien toegepast. Reikhalzend wordt door velen daarnaar uitgezien. De aanvragen om benoodigdheden voor het leger in Ned. Indië waren insgelijks zeer luttel. Waarschijnlijk staat dit in verband met eene voorgenomen wijziging der uniform, waar van reeds sedert eenige jaren sprake is. Omtrent de noodzake lijkheid daarvan zijn de gevoelens verdeeld. Maar de onzekerheid, waarin men in dit opzigt blijft verkeeren, oefent in elk geval een nadeeligen invloed uit op den toestand der betrokken fabrieken. De fabricatie van kerkornamenten en priesterkleeding kan niet ongunstig genoemd worden, zij ’t ook dat meerdere be stellingen op dit artikel niet onwelkom zouden geweest zijn. De bewerking met de machine d la Barre, in 1879 hier voor het eerst ingevoerdwordt geregeld voortgezet. Het produc tief vermogen dezer machines heeft echter de vraag doen ont staan, of de geringe behoefte hier te lande wel zal toelaten dat zij met voordeel in werking worden gehouden, omdat wegens de bestaande tarieven aan uitvoer naar buiten ’s lands niet te denken valt. Ten aanzien van de fabricatie der meubel-passementen loopen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 422