40. openen, en wel op Maandag, Dingsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag, telkens van 911 uur. Deze uren zijn zoo laat gesteld, om den werkman geen werkuren in de werkplaats te doen verzuimen Twee dier avondlessen zullen gewijd worden aan het handteekenentwee andere aan het regtlijnig teekenen één aan de leer van stijl en ornament. De lessen zullen ge geven worden door twee leerarenin het bezit van acten van bevoegdheid tot het geven van middelbaar onderwijs. Tot bet bijwooen dezer lessen worden toegelaten handwerkslieden, die den ouderdom van 18 jaren bereikt hebben en werkzaam zijn bij een in den Haag gevestigden patroon. Het te betalen leer geld bedraagt 50 cents per week, elke week bij vooruitbetaling te voldoen. Passerdoozenpapier en teekenplanken worden kosteloos in gebruik gegevenvoorandere teekenbehoeften zorgen de werklieden zelven.» Deze cursus werd op 1 Januarij 1881 geopenden het ge volg dat de oproeping hadovertrof de stoutste verwachting van het bestuur. Niet minder dan 50 werklieden meldden zich aan, welk aanzienlijk getal al aanstonds uitbreiding van het onderwijzend personeel noodzakelijk maakte. Onze beste wenschen volgen dit strevendat zulk een heil- zamen invloed kan uitoefenen op het toekomstig lot van onze handwerkslieden. d. Instellingen en inrigtingen in het belang der nijverheid. Deze bestonden, even als in 1879, uit: de afdeeling der Vereeniging ter bevordering van Fabriek en Handwerksnijverheid in Nederlandwier hoofdbestuur ook alhier gevestigd is; de Vereeniging van en voor Nederlandsche industrieelen wier bewind eveneens hier ter stede zetelt; het departement der te Haarlem gevestigde Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, en de Vereeniging voor Handel en Nijverheid. VI. BANK- EN CREDIETINSTELLINSSN. Aangaande het Agentschap der Nederlandsche Bank (agent

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 427