40. 2 metende 114 ton. 116 42 111 130 48 190 66 23 35 Te waler. a. U ’s Gravenhage en u H H u Te zamen 10 u If elders zijn de en n if u u H n n Dordrecht Maastricht Breda ’s Bosch Nijmegen, Arnhem 1 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 De stoombootdiensten tusschen ’s Gravenhage en andere voor name plaatsen des Rijks werden met eene tusschen Breda en’s Gravenhage vermeerderdterwijl die tusschen’s Graven hage en Zaandam werd opgeheven. Zij bestonden uit de vol gende. Apeldoorn Amersfoort Bergenop-Zoom Zwolle Zutphen, Breda Deventer Helder en N. Diep2 Geertruidenberg Oosterhout 72 ton. 144 212 158 75 89 De Zuidhollandsche credietvereeniging heeft ditmaal gemeend, ons verzoek om mededeelingen onbeantwoord te moeten laten. Wij kunnen dus ten haren aanzien niet anders vermeldendan dat zij sedert 1 Januari) 1881 de mededinging zal hebben door te staan van de op dat tijdstip geopende ’s Gravenhaagsche credietvereeniging en depositokas, die zich tevens den commis siehandel in effecten ten doel stelt. De beurtveren tusschen ’s Gravenhage volgende 1 stoomb. metende N VII. MIDDELEN VAN VEEVOEIt. 750

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 430