40. verwar- 3. 1°. 2n. IX. Zamenstelling en handelingen der Kamer. Het personeel der Kamer werd op 23 Maart 1880 aangevuld door de verkiezing van den heer A. A. Knuijver, ter ver vanging van wijlen den heer H. C. Susan CHZ. Het bleef onveranderd en voltallig tot 12 December 1880, toen haar Voorzitter, de heer J. F. Mansvelt Beck, na eene langdurige ongesteldheid overleed. Warm voorstander der nationale nijverheid, verdient hij dat zijne nagedachtenis in eere blijve bij hen, die met zijn welwillend en verdraagzaam karakter bekend waren geworden. De Kamer hield 11 gewone en 3 buitengewone vergaderingen. de prijs billijker en het gebruik van dit vervoermiddel onge twijfeld menigvuldiger zou worden. Van belang voor Scheveningen is de overeenkomst tusschen de Haagsche tramwaymaatschappij en de Hollandsche spoorweg maatschappij waarbij de eerste zich verbindt om de goederen door de laatste aangebragtregelregt in speciale goederentrams naar Scheveningenen de goederenvoor het Hollandsche spoor bestemd, in speciale trams uit Scheveningen te vervoeren. Hierdoor zullen de vischverzendingen met den meesten spoed en tegen geringen prijs kunnen worden tot stand gebragt, waarnaar de handelaars te Scheveningen reeds zoo lang verlangend hebben uitgezien. VIII. Inrigtingen in verband mei handel en nijverheid. De inrigtingenwelke vroeger in dit hoofdstuk werden be sproken, zijn: de liillitoti-maatschappij de algemeene flederlandsche gaa-verlichling en ming maatschappij. de Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij. Ook ten aanzien van deze inrigtingen geldt het besluit der Kamer, dat ze voortaan voor zich zelven zullen spreken door middel van hare jaarverslagen. Wij nemen bij deze van die inrigtingen afscheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 434