41. de aandacht op hetgeen nopens genoemden arbeid in Zweden en Denemarken was tot stand gebracht, waar Dr. Claus de zaak met het beste gevolg had op touw gezet. Spreker ont vouwde daarna meer in bizonderhedenwat hij onder handen arbeid verstond en op welke wijze hij zijne lessen daarnaar had ingerichtwaaruit bleek dat hij eerst cartonnagesdaarna •vlechtwerk liet maken en eindelijk tot timmerwerk overging. Hij wensehte echter den handenarbeidin den door hem be doelden zin, niet onder de rerplic/de leervakken van het Lager Onderwijs, te zien opgenomen; dit moest aan den tijd worden overgelaten. Bizonder beval hij de zaak allen aandie zich aan de belangen van het onderwijs of de nijverheid wijden, omdat men juist uit dien geheel vrijwilligen arbeidal spelende ver richt kan gadeslaan, wat er in den jongeling steekt en voor welk vak of voor welke zaak hij den meesten aanleg en ge schiktheid bezit. De natuurlijke vaardigheid en smaak worden door den handenarbeid opgewekt en dit strekt ook als tegenwicht tegen te eenzijdige oefening van den geest. De aftredende bestuursleden de Heeren II. P. Mutters en P. L. C. de Charro werden bij meerderheid van stetnmen herkozen en die benoeming door hen aangenomen. Tot afgevaardigden ter Algemeene Vergadering werden be noemd de Heeren Mr. Th. van Stolk en P. F. W. Mouton en tot hunne plaatsvervangers de Heeren G. II. Bauer en A. A. Knuijver. Aan 11 werklieden werden, onder hartelijke toespraak van den Voorzitter, de Vereerende Getuigschriften uitgereikt wegens bekwaamheid en langdurige en getrouwe dienst bij denzelfden patroon. Hiervan waren 5 werklieden in dienst bij de firma L. J. Enthoven, C'.2 bij de Ijzergieterij „de Prins van Oranje”; 1 bij de Heeren W. Hoven en Zn.; 1 bij de firma H. Klatte 1 bij den Heer C. H. L. Susan en 1 bij den Heer J. F. J. Bar te Delft. Door den Heer C. H. L. Susan werd het voorstel gedaan om aan werklieden ook medailles uit te reiken wegens bekwaamheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 441