B IJ L A E N. het dienstjaar 24 28. 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 25. 26. 27. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. van geschied- en voor het lager onderwijs met daarbij Overzigt der geboorten. levenloos aangegevenen en overledenen. woonplaatsveranderiugen. huwelijken. Staat der sterfte naar den burgerlijken staat en den ouderdom sterft j over de verschillende maanden des jaars. bevolking naar de godsdienstige gezindheden. - overledenen in de verschillende afdeelingen. - beroepen door de overledenen uitgeoefend. Oorzaken des doods Algemeen overzigt der sterfte. Verslag der Commissie van beheer over de verzameling oudheidkundige voorwerpen betrekkeiijk Gravenhage. Staat der ontvangsten over 1879. Staat der uitgaven over 1879. Overzigt van den Hoofdelijken Omslag. Verslag der Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeente-badhuis. Verslag omtrent de exploitatie der Duinwaterleiding over 1879—1880. logger der wegen en voetpaden behoorende tot de gemeente ’s Gravenhage. Tabel van de in 1880 voorgekomen gevallen van besinettelijke ziekten. Verslag der Commissie van bijstand in het beheer van het Gasthuis. Verslag van de inspecteren der Gemeente-Apotheek. Verslag van de Vereenigiug tot verbetering van den gezondheidstoestand. Rekeningen omtrent de exploitatie der Gemeente-Gasfabrieken over het dienstjaar 1880. Verslag der Plaatselijke Commissie behoorende staten. Verslag van den Directeur der normaallessen van het lager onderwijs. Verslag der Commissie van toezigt op de scholen van middelbaar onderwijs. Verslag der Commissie voor het afnemen van het eind-examen aan de burger- dag- en avondschool van middelbaar onderwijs. Verslag van Curatoren van het Gymnasium.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 4