46 de verschillende klassen over C. (die kosteloos be graven werden). 2de 3de 4de 5de 6de 60 449 231 965 83 Totaal 1512 lijken. BEHOORENDE. a. Omtrent den toestand van de wegen van Polder besturen, corporatien en andere bijzondere personen, verwijzen wij naar den legger der wegen en voetpaden hierachter opgenomen als bijlage 18. Hier willen wij nog vermelden, dat plannen aan hangig zijn omtrent een vernieuwing van het station der Ilollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij, met verhooging van de baan en wijziging van de bestaande draaibrug over den Vliet in een vastliggende brug. Aangaande de Laan van Meerdervoort berigten wij onder verwijzing naar hetgeen te dien opzigte in het vorig verslag is medegedeelddat de Gemeenteraad op den 18den Mei besloten heeft dezen weg op nieuw van den legger der wegen en voetpaden af te nemen, welk besluit door Gedeputeerde Staten gehandhaafd werd, terwijl de daartegen ingekomen bezwaarschrif ten sedert ongegrond verklaard werden. De begraafplaatsen van kerkgenootschappen en aan regten ontvangen 6683.37% tegenover eene ont vangst van 6678.27 s voor het begraven van 1362 lijken in 1879. Het begraven was verdeeld als volgt: 24 lijken in de 1ste klasse; GEMEENTE I WERKEN, NIET AAN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 51