J 49 1°. In de uitgebreidheid of de inrigting der be graafplaatsen zijn geen belangrijke wijzigingen aange- 4 De loop dezer ziekten over de verschillende maanden van het jaar kan worden nagegaan in de tabel, hier achter gevoegd als bijlage 19. Over het algemeen genomen kande gezondheids toestandgedurende het afgeloopen jaar, vrij gunstig genoemd wordende mazelen-epidemiewelke in den aanvang te Scheveningen nog heerschte, werd den2den April verklaard te zijn opgehouden. Aan het einde van het jaar namen de mazelen in de Gemeente wederom in die mate toedat zij ander maal op voorstel van den Inspecteur van hel Genees kundig Staatstoezigt in deze Provincie op den 8sten December epidemisch verklaard werden, waarvan den lOden daaraanvolgende openbare kennisgeving plaats had. Wij willen hier niet onvermeld laten, dat ten ge volge van het, in de dagbladen vermeldgerucht eener naderende pokken-epidemie, ook in deze Gemeente een angstige vrees daarvoor was ontstaan waardoor tal van ingezetenen gedreven werd om gebruik te maken van de gelegenheid tot revaccinatie, die met den meesten ijver door HH. geneeskundigen werd aan geboden, terwijl de school aan de Noordwal tijdelijk werd aangewezen als hulplocaal ten dienste der koe pokinenting. Gelukkig evenwel werd de gekoesterde vrees niet bewaarheid; gelijk uit bijlage 19 blijken kan, hebben zich gedurende het geheele jaar slechts 4 gevallen van pokken voorgedaan. III. BEGRAAFPLAATSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 54