35. - 5. 36. No. 1. A 29. 30. 31. 32. 33. 34. 38. 39. 40. 41. 6. 7. 8. Verslag van den Raad van Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten. Verslag van het Burgerlijk Armbestuur. Statistiek der zieken- en begrafenisbussen. Verslag van het Bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. Statistiek van de spijsuitdeelingen. Vergelijkende staat van het debiet der Volksgaarkeukens over de jaren 1879 en 1880. Nu. 1. Tabel omtrent den regtstreeks verleenden onderstand. 2. de huiszittende armenlett. a. 3. lett. b. 4. Genootschappen, die aan schamele armen onder stand verleenenlett. b en c. Genootschappen tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen, lett. c. Godshuizenniet zijnde ziekenhuizenlett. - 9. a. lett. b en c. Ziekenhuizen behooreude tot de instellingen van weldadigheid, lett. b en c. eene instelling tot werkverschaffing aan behoeftigen op andere wijzedan in daartoe ingerigte werk plaatsen, lett. a. Tabellen der instellingen tot voorkoming van armoede: Bank van Leening. 2. Hulpbanken. 3. Spaarbank. 37. Nota betreffende het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap. Verslag van den staat der Koninklijke Muziekschool Staat der Fabrieken. Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Verslag van de Afdeeling Gratenkage der Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 5