55 VI. Koepokinenting. Het aantal verrigte koepokinentingen over het afge- loopen jaar bedroeg 1°. In de regeling daarvan, ook wat aangaat de koepokinentingis geene andere wijziging ge- bragt dan eene nieuwe verdeeling der wijkenin verband hiermede werd ’s Raads magtiging gevraagd en verkregen om twee nabij elkander gelegen onderstandswijken aan één gemeente-heelkundige op te dragen. Ook de zamenstelling van het personeel der genees kundigen en gemeente-vroedvrouwen onderging geen verandering. 2'. De belooningen van de genees-, heel- en ver loskundigen bedroegen 8075. 3®. Voor kosten van geneesmiddelen is aangewend: voor de behoeftigen alhier f 8433.84 die te Scheveningen- 594.82 Te zamen 9028.66 4". Het aantal der in de Gemeente-apotheek gereed gemaakte recepten bedroeg, blijkens het hierachter als bijlage 21 opgenomen verslag van Inspectores, 62454 of 7071 meer dan in 1879, waarvan voor de verschil lende onderstandswijken 50,996 bestemd waren; ver dere bijzonderheden kunnen blijken uit genoemd verslag. het gesticht verlaten; voor de overigen mogt het verblijf te Scheveningen geen heil medebrengen. Het getal baden in zee bedroeg 1097; dat der bin nenbaden 998. V. GENEESKUNDIGE DIENST BIJ ARMEN, VERPLEEGD IN HUNNE WONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 60