I 58 I Van het duinwater wordt steeds meer en meer gebruik gemaakt, zooals ten duidelijkste blijkt uit het verslag van den Directeur der duinwaterleiding, dat hierachter als bijlage 17 is opgenomen. Bovendien waren er ongeveer 250 winkels, waar, behalve andere waren, ook gerookt vleesch, spek en worst verkocht worden, en eindelijk een paardenvleesch- winkel en slagterij. Wij willen hier de mededeeling bijvoegen, dat sedert eenigen tijd bij het verleenen van vergunningen tot oprigting eener slagterij door ons steeds de bepaling wordt gemaakt, dat de slagting op zoodanige wijze moet geschieden, dat zij van de zijde van den open baren weg, voor het publiek niet zigtbaar is. Aan ’s Raads besluit om een scheikundig onderzoek in te stellen naar verschillende eet- en drinkwaren, werd in 1880 uitvoering gegeven door een onderzoek van boter, jenever en chocolade, dat door den heer Nanning werd ingesteldde over het algemeen gun stige resultaten daarvan zijn neergelegd in rapporten, die reeds aan den Raad zijn medegedeeld en mede algemeen verkrijgbaar werden gesteld. Omtrent het drinkwater verwijzen wij naar den onder- staanden staat: Eig Verdere bijzonderheden. Soort i Kleur. Reuk. Pompwater Goed. Norton water Duinwater Goed. Goed. en schappen. Goed. 1 Geen. I Goed. Helder- L heil. 5maak- Geen. Goed. I Doorschij nend geel. Geen. I Geen. Geen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 63