59 HOOFDSTUK Nib. De toeneming der bevolking en de vermeerdering van het aantal bewakingskringen zijn oorzaak, dat de zamenstelling der politie wijziging onderging door de aanstelling van 3 nieuwe agenten van politie van de 3de klasse. Tevens werd door den Raad bepaald, dat met in gang van het volgend jaar het aantal hoofdagenten met twee zou worden vermeerderd, terwijl twee hoofd agenten in den regel dienst zullen doen als detectives of rechercheurs. Wat het personeel aangaat, kunnen wij mededeelen, dat tot inspecteur van politie der 2de klasse is aan gesteld de klerk P. Rietdijk, terwijl deze vervangen werd door L. A. G. Wulffers. Tot hoofdagent werden bevorderd 1 agent der 1ste klasse en 1 der 2de klasse; tot de 1ste klasse werden bevorderd 3 agenten der 2de klasse en tot de 2de klasse 8 agenten der 3de klasse. Kr zijn 7 agenten gedegradeerd tot nachtwakers, waaronder 2 op verzoek. Eervol ontslagen werden 13 agenten; 3 werden ont slagen wegens wangedrag. Er zijn aangesteld 57 nieuwe nachtwakers; 14 wer den op verzoek eervol en 23 wegens wangedrag ont slagen; 24 bedankten en 2 zijn overleden. Wij gedragen ons aan het in bijlage 22 overgelegd verslag der Vereeniging lot verbetering van den gezond heidstoestand. Geineente-Politie. IX. GEZONDHEIDS-COMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 64