61 om Op vordering van den Officier van Justitie werden gevangen genomen 12 veroordeelden, en op vordering van den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt 74 veroordeelden. Er zijn in bewaring geweest 1824 personen, hier van werden er 498 als voorloopig aangehouden aan de Justitie overgeleverd; onder deze laatsten waren er 213 wegens bedelarij. Aangehouden werden 43 gesignaleerden. Nachtverblijf werd op verzoek verleend aan 809 per sonen. Tegen 70 vreemdelingen is bevel uitgevaardigd over de grenzen des Rijks te worden gebragt. Aan vreemdelingen werden 3 reis- en verblijfpassen uitgereikt en 111 zoodanige passen werden verlengd; bovendien werden de legitimatie-papieren van 325 vreemdelingen geviseerd. Voorts werden geviseerd 149 binnenlandsche pas poorten, terwijl voor 18 personen attesten w’erden af gegeven ter verkrijging van buitenlandsche paspoorten. Voor 807 personen werden bewijzen opgemaakt ter verkrijging van certificaten van goed gedrag. Er werden als gevonden zaken aangegeven 1899 stuks. Geregistreerd en uitgereikt werden 2288 vergunnin gen van verschillenden aard. Aangeplakt werden 611 kenmerken van besmette lijke ziekte. In de Gemeentekas werd een som van /’4099.721 gestort als totaal der politieboeten. Op 31 December 1880 stonden bij de politie te boek 62 logementen 1029 tapperijen 29 restauratiën 217 uitdragerijen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 66