65 voor b. c. d. f 117,212.87 49,082.79 48,720.41 54,290.60 de politie nachtwacht brandweer. straatverlichting Voor persoonlijke diensten, overeenkomstig art. 192 der Gemeentewet, ter handhaving der openbare orde, ■werden de ingezetenen niet opgeroepen. De Nederlandsche vereeniging lot bescherming van dieren gevestigd te ’s Gravenhage heeft ook in het afgeloopen jaar geen pogingen onbeproefd gelaten, om haar edel doel te bereiken. Uit het jaarverslag van het bestuur dier vereeniging vernemen wijdat het ledental tot op 2218 gekomen is. In het afgeloopen jaar werden op meer plaatsen dan tot nog toe, drinkbakken voor dieren geplaatstnieuwe drinkfonteinenin verband met de duinwaterleiding zijn gesteld aan het Pleinaan het Spui en aan de Veenkade, terwijl ook eenige pompen van drinktoe- stellen zijn voorzien. Het Nederlandsch Toevluchtsoord voor noodlijdende on beheerde dieren, bij Kon. Besluit van 24 September 1879 als regtspersoon erkend, en dat gevestigd is in de Tuinpoort aan de Ammunitiehavenheeft ten doel alle onbeheerde dieren te onttrekken aan moedwil en ellende, hun zoo mogelijk goede eigenaars te ver schaffen en diewelke door ziekte of ouderdom daarvoor ongeschikt zijn, op de minst smartelijke wijze af te maken. Verschillende Gemeentebesturen, o. a. dat van Rot terdam en Utrecht hebben overeenkomsten met het Toe vluchtsoord gesloten, ten gevolge waarvan zij de on beheerde dierenin hunne Gemeenten opgevangen naar het gesticht opzenden. Het getal leden en begunstigers bedraagt 259. 5 fl.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 70