68 I IS.?; Hervormde Gemeente in bet zuidwestelijk gedeelte van 'sGravenhagein de Raadszitting van 29 April be sloten werd om aan het Nederduitsch Hervormd Kerk bestuur alhiereene oppervlakte gemeentegrondter grootte van 1000 centiaren af te staan, gelegen tus- schen de Hoef kade en de Falckstraat, en zulks tegen den prijs van f 4 per centiare en dus voor een koop som van f 4000, onder bepaling dat de grond voor geen ander doel zal mogen gebruikt worden, dan tot het bouwen van eene kerk. Het getal dienstdoende leeraren of geestelijken voor elk kerkgenootschap is in het verslag over 1876 ver meld. Van Gemeentewege hadden voor de openbare eere- dienst geen uitgaven plaats; voor den bouw of het herstel van kerken en pastoriën werden geen subsidiën verleend, terwijl ook aan predikanten, pastoors en kapellaans geen toelagen door de Gemeente werden verleend. De voor godsdienstige doéleinden, krachtens mag- tiging, aanvaarde makingen en schenkingen, beston den uit 200 aan Diakenen der Ned. Herv. Gemeente, be sproken door Mej. M. A. van Groningen. 400 Inschrijving Grootboek 21 pCt. N. W. S aan het Burgerlijk Armbestuur. - 1000 aan de algemeene Armenvergadering, besproken door Mevrouw de Wed. H. G. Dielwartgeb. A. Docters van Leeuwen. - 400 aan Regenten van het Israëlisch Weeshuis. - 500 aan het Bestuur der Vereeniging tot voort durende ondersteuning der nagelaten betrek kingen van verongelukte Scheveningsche vis-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 73