69 HOOFDSTUK IX. Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen. Openbare scholen. Het aantal scholen bestaat uit: Hen scholen voor onvermogendenwaarvan twee te Scheveningen drie scholen voor minvermogenden, waarvan één te Scheveningen vier burgerscholen, waarvan één te Scheveningen. Het getal hoofden der scholen, onderwijzers, onder wijzeressen, mitsgaders kweekelingen, is vermeld in den hierna volgenden staat: schers, besproken door Mejonkvr. H. S. P. van Doeveren. - 300 aan Diakenen der Ned. Herv. Gemeente, be- - 300 sproken door Jonkvr. A. E. M. Baronnesse - 7500 v. d. Duijn en Mejonkvr. H. S. P. van Doeveren. - 400 aan het Par. Kerkbestuur der IJ. Theresia onder den last van kerkelijke diensten. - 400 aan Regenten van het Ziekenhuis van den IJ. Joannes de Deo, besproken door den Heer 1. J. Wijnkamp. - 1000 aan Regenten der Louisa-Stichtingbesproken door Jhr. J. S. H. v. d. Poll. - 1000 aan Diakenen der Ned. Herv. Gemeenteonder den last van vruchtgebruik, besproken dooi Mej. S. v. d. Berg. I. SCHOLEN VAN LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 74