74 - 13,789.86s - 30.— De schoolgelden hebben bedragen: van de scholen voor minvermogenden 5,757.27 burgerscholen herhalingscholen te zamen. 19,577.14 Wij laten hier volgen eene opgave der bezoldigingen van het onderwijzend personeel, zoo als die sedeit de invoering der nieuwe onderwijswet zijn geregeld: 1ste kl. pligtend. Jaarwedde van het Hoofd der school. J aarwedde van eiken Onderwijzer of Onderwijzeres. Toelage voor eiken Kweeke- ling. De Hoofdendie belast zijn met het onderwijs aan de Herhaling scholen genie ten elk een toelage van 250; de onderwijzers elk 150 voor iederen cursus van zes maanden. Burgerschool te Scheveningen 2200. 2de kl. ƒ60. Aan de Burgerscholen 2100, doch aan de Voorts dezelfde onderwij zers aan de Burgerscholen ƒ100 voor de acte of aan- teekening voor de Fran- sche taal en aan de Bur gerschool te Scheoeningen bovendien ƒ50 voor die voor de Engelsche taal. Voor dezen rang is de hoóidonder- w’ijzers-acte en die voor de Frausche taal verpligtend, en aan de Burger school te Scheve- ningen ook die voor de Engelsche. taal. Aan de scholen voor on- en min vermogenden 1800. Voor dezen rang is de hoofdonder- wijzers-acte ver- Toelagen wegens aanteekeningen op acten. 3de 2de 1ste ƒ150 voor de 2de, 3de en 4de kl. na het verkrijgen der acte van Hoofdonder- wijzer naar de wet van 1878, doch voor hetge- j val deze laatste niet is verkregen, alsdan 50 voor die naar de wet van 1857. ƒ50 voor de wiskunde en ƒ50 voor het handteekenen. n n n Plaatsvervangers 1200. 4de klasse 500 600' 140 - 700 - 1000 4de klasse f 500 3de - 600 2de - 700 1ste - 1100 doch te Sckeveningen f 1150. Plaatsvervangers f 1300, doch te SchevinimjKH f 1350.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 79