2 110 10 120 81 109 190 4,750 Levend Levenloos aangegeven Te zamen 165 Getal geborenen in de Gemeente: 2,330 118 2,690 1,035 25 den Burgerlijken Stand en van de bevolking heeft tot de volgende op merkingen geleid a. Registers van den Burgerlijken Stand. Het cijfer der geboorte overtrof dat der sterfte met 1865; voegt men bij dat getal het verschil tusscben het aantal van hen die zich hier gevestigd hebben en dat van hen die de Gemeente verlaten hebben, ten bedrage van 2529, dan verkrijgt men het toenemend bevolkingscijfer van 4394. a. Landmagt b. Zeemagt en op genoemd tijdstip was de bevolking a. der gevangenissen. b. van de gestichten en be waarplaatsen voor krankzinnigen. 2,448 2,302 Sterfte in de Gemeente, zonder levenloos aangegevenen 1,373 1,317 Getal huwelijken Getal echtscheidingen Het bij houden van de registers van 2,225 4,555 77 195 OPMERKINGEN OMTRENT DEN LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. Op 31 December 1880 bestond het getal personen, behoorende tot de land- en zeemagt, uit: 1,256 Beide geslacht. 1,421 Mann. Vrouw. geSichl Mann.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 7