79 Werkschoten. 12 Bewaarscholen. Het aantal dezer scholen bedraagt 29, verdeeld in: 6 Gemeente-bewaarscholenwaarvan 2 te Schevenin- gen, en 23 bijzondere bewaarscholen. timmerlieden smeden meubelmakers beeldhouwers schilders 53 4 6 4 5 Volgens ontvangen mededeeling is ook dit jaar het getal leerlingen, die gebruik maken van het onderwijs aan de Ambachtschool, wederom afgenomen. In De cember 1880 toch bedroeg het 72 tegen 80 in 4879, 89 in 1878 en 94 in 1877. Bij het theoretisch onderwijs zijn gezeten in de 1ste klasse 31in de 2de klasse 29 en in de 3de klasse 42 leerlingen. Naar het door hen gekozen beroep zijn zij verdeeld als volgt: totaal. Uit de hoogste klasse werden 16 leerlingen eervol ontslagen, waarvan 3 met geheel en 13 piet gedeeltelijk ingevuld diploma. Zondagscholen. Wederom is in het afgeloopen jaar de armen school in het Westeinde van de Vereeniging Vincentius a Paulo de eenige geweest, waar des Zondags lager onderwijs werd gegeven. Gemiddeld 84 leerlingen hebben daarvan gebruik gemaakt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 84