80 1184 1471 Het onderwijzend personeel bestaat voor de Ge- meente-bewaarscholen uit 6 bestuurderessen, 32 helpsters, 40 kweekelingen en voor de bijzondere bewaarscholen uit 23 bestuurderessen en 87 helpsters en kweekelingen Het getal leerlingen bedroeg: 1234 1457 werd de acte van bewaarschool- op de Gemeente-bewaarscholen bijzondere Na afgelegd examen houderes aan 12 personen uitgereikt. Het aantal kinderen, waarvoor plaatsing gevraagd w’ordt, blijft steeds toenemen, zoodat ook wederom in dit jaar niet aan alle aanvragen kon worden voldaan; de opening eener nieuwe bewaarschool in de Koning straat en eener lagere school te Scheveningen zal echter zeker in dit opzigt een gunstigen invloed doen ge voelen. In het personeel der subcommissiën kwam verande ring door het overlijden van den heer J. F. Mansvelt Beck; in zijne plaats werd benoemd de heer W. A. Kramers. Tot leden der subcommissie voor de bewaarschool in de Koningstraat zijn benoemd de heeren W. de Vletter, J. M. Collette en F. W. van der Putten. a. Normaallessen voor het lager onderwijs. Het verslag van den Directeur der normaallessen is Beide geslachten 2418 2928 Vrouw. Mann. III. INRIGTINGEN TOT OPLEIDING VAN ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 85