84 59 74 60 47 23, benevens 6 Door deze veranderingen, die naar wij vertrouwen een gunstigen invloed zullen uitoefenen, is tegemoet gekomen aan de wenschen van den directeur, van de leeraren en van den inspecteur van het middelbaar onderwijs. Ten aanzien van het onderwijzend personeel kunnen wij mededeelen dat met ingang van 1 November 1880 aan den heer L C. van den Berg op verzoek eervol ontslag verleend werd als leeraar in de aardrijks kunde; in zijne plaats werd benoemd de heer A. Brandes. Op den 18den September was het den heer J. van Aalst gegeven den dag te herdenken, waarop hij vóór 40 jaren tot leeraar aan het gymnasium werd benoemd; het Gemeentebestuur het voor hem dien dag niet ongemerkt voorbijgaan door zijne wedde met 200 ’s jaars te verhoogen. Het getal leerlingen, in December 1880 bedroeg 263, verdeelt als volgt: 1ste klasse 2de 3de 4de 5de leerlingen voor enkele lessen in de hoogste drie klassen. Het eind-examen werd afgelegd door 27 leerlingen van de hoogste klasseaan 22 hunner werd het getuig schrift uitgereikt. Door 3 leerlingen werd deelgenomen aan het examen voor de Militaire Academie, van welke 1 geplaatst is, 1 voldaan heeftdie evenwel niet bij het door hem ge vraagde wapen kon geplaatst worden en 1 is afgewezen. De hulpmiddelen werden vermeerderd door een toestel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 89