85 om gedistilleerd water te maken; wij verwachten dat deze aankoop een bezuiniging zal teweeg brengen. Het bedrag der schoolgelden was f 15,603.75 De kosten van het onderwijs, die geheel voor rekening der Gemeente komen, bedroegen - 45,167.43 e. Openbare Hoogere Burgerschool voor meisjes. Reeds gedurende den eersten cursus dezer inrigting bleek het dat zij niet in alle opzigten aan de ver wachtingen, die men van haar koesterde, kon voldoen. Zoowel de min gunstige uitslag der examens, als de onvoldoende kennis, die bij de meeste leerlingen be speurd werd, toonden aan dat de school voor velen moeijelijk bereikbaar is. Ten einde niet genoodzaakt te worden de eischen voor het admissie-examen te verminderen, scheen een reorganisatie onvermijdelijk. Het ontbreken eener openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs, die gelijktijdig met de middelbare had moeten tot stand komen, moest als voornaamste oorzaak beschouwd worden waardoor de leerlingen onvoorbereid zijn om met vrucht gebruik te maken van het onderwijs aan deze school. Van daar dat in December besloten werd om twee klassen aan deze inrigting toe te voegen; de laagste twee klassen zijn bestemd om het voorbereidend onder wijs te vervangen, zoodat het eigenlijke middelbare onderwijs eerst in de 3de klasse een aanvang zal nemen. In het onderwijzend personeel kwam wijziging door het eervol ontslag, dat aan mej. A. M. Foretti, als leerares in de Fransche taal en letterkunde verleend werd; in hare plaats werd benoemd mej. E. Z. Veuve. Voorts werd mej. H. C. Kramers op haar verzoek ontheven van het onderwijs in de geschiedenis, waar-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 90