86 f. Zeevaartkundige school. Ook in het afgeloopen jaar werd het zeevaartkundig onderwijs door den heer V Zuiderduijn gegeven, op denzelfden voet als in het vorig verslag is aangeduid. Het aantal leerlingen beneden de 14 jaar, wisselde 1ste 2de 3de klasse 30 19 6 De laagste twee klassen werden ieder in 2 afdeelingen gesplitsthetgeen ten gevolge had dat in den tuin van het gebouween hulplocaal moest worden opgeslagen zoowel deze splitsing als de toevoeging van twee klas sen, zijn oorzaak dat maatregelen werden genomen, om in het volgend jaar de school naar een andei- gebouw te verplaatsen. Het bedrag der schoolgelden was. 2,670. De kosten van het onderwijs, die ge heel voor rekening der Gemeente komen bedroegen- 18,421.14 mede tijdelijk belast werd mej. M. J. G. van de Wa tering. Overigens worden ons ten aanzien van het onderwijzend personeel, de gunstigste berigten mede gedeeld met regt mag dan ook verwacht wordendat het onderwijs de beste uitkomsten zal opleveren, wanneer slechts de leerlingen voldoende voorbereid en toegerust zijn. Aan het toelatings-examen werd deelgenomen door 25 meisjes; van hen slaagden 19, terwijl 6 werden afgewezen. In December telde de school 55 leerlingen verdeeld als volgt:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 91