87 Zangscholen. Geene. Zwemscholen. Het zeer gunstig zomer-saizoen heeft het aantal leden dezer inrigting doen toenemen; zij telde toch 304 leden (niet-rnilitairen), waarvan 198 contribuerende en 106 niet contribuerende: 174 leden ontvingen on-» derrigtwaarvan aan het einde van den cursus 52 geheel geoefend waren in het zwemmen op den buik en den rug en 3 in het buikzwemmen alleen. af tusschen 15 en 30, waaronder velen die reeds in het vorig jaar dien cursus volgden. Evenals voorheen werd gedurende de maanden Janu ary en December op vijf dagen in de week onderrigt gegeven voor jongens, die reeds ter zee varen en voor meer bejaarde visschers; 25 a 30 meer bejaarden en 10 a 35 jongens maakten daarvan gebruik. Met gerustheid mag uit deze cijfers worden afgeleid dat dit voor den zeeman zoo nuttig onderwijs, door de Scheveningsche bevolking gewaardeerd wordt. De kosten van dit onderwijs bedroegen f 600. Gymnasliekscholen. In de regeling van het gymnastiek-onderwijs werd weinig verandering gebragtbijzonderheden betreffende dit onderwijs in de gemeentescholen kunnen blijken uit het verslag van de Plaatselijke Commissie voor het lager onderwijs (bijlage 24). Aangaande de bijzondere gymnastiekscholen ontvin gen wij geene mededeelingen. V. VERDERE SCHOLEN VAN’ BIJZONDERE AARD EN STREKKING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 92