88 In het zamenstel Verordeningen, Instruction, Re glementen en Bepalingen werden geene veranderingen aangebragt. Door liet toenemend aantal leerlingen werd de aan stelling gevorderd van een tijdelijk leeraar in de aardrijkskunde; Curatoren waren van oordeel, dat een zoodanige tijdelijke voorziening door hen kon worden genomen onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders. Wij hebben ons evenwel vereenigd met het gevoelen van den Inspecteur dat de wet op het hooger onderwijs slechts ééne soort van leeraren kent, de leeraren van art. 15, wier benoeming in art. 17 wordt geregeld. Deze zienswijze eischte ook verandering in den toe stand van den heer Mabgadant, die indertijd tot tijdelijk leeraar mede door Curatoren, onder onze goedkeuring, was benoemd. Door den Raad werdep in November lot tijdelijk leeraar benoemd de heeren A. W. Stellwagen en P. C. Margadant. Stads -Rijschool. Door de Commissie van toezigt op deze school wordt berigt, dat niets belangrijks gedurende het afgeloopen jaar is voorgevallen. Vele heeren en jonge dames maken gebruik van deze inrigting, die zich dan ook in steeds toenemen den bloei mag verheugen. Het onderwijs werd van 16 Junij tot 18 September dagelijks op de gewone tijden gegeven door een on derofficier en twee korporaals van het Regiment Gre nadiers en Jagers. VI. GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 93