90 34,548.66 - 10,166.66 188 16 10 65 12 48 34 9 6 6 6 8 4 6 6 5 4 13 20 en De kosten van het onderwijs hebben bedragen Het bedrag van het minerval was. 1°. De Koninklijke Muziekschool. In het onderwijzend personeel kwam vermeerdering door de benoeming van een tijdelijk hulponderwij zer het getal leerlingen bedroeg gedurende het afge- loopen jaar 159 vrouwelijke en 125 mannelijke, alzoo te zamen 284. Bovendien werden de normaallessenonder leiding van den Directeurdoor 32 kweekelingen bijgewoond. Het onderwijs was verdeeld als volgt: koorgezang solfégeklasse solozang piano. orgel theorie viool violoncel contrabas fluit oboë clarinet fagot hoorn trompet bazuin pauken zamenspel quartetklasse een orkestklasse met compleet orkest met vierdubbel strijkquartet en twee contrabassen. Onder de leerlingen bevinden zich wederom 24 jon- VII. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 95