i 91 door gebeden uit andere gemeenten, nl. Delft 6, Leiden 4, Amsterdam 2, Voorburg 2, Kampen, Zwolle, Leeuwarden, Arnhem, Middelburg, Monster, Woerden, Zalt-Bommel en Botterdam elk één. Bijzonderheden nopens deze school kunnen blijken uit bijlage 38. 2°. De Academie van Beeldende Kunsten. De wintercursus 1879/80 dezer inrigting werd be zocht door 401 leerlingen, waarvan 259 betalende leerlingen 77 voor rekening van leden der Academie en 65 die kosteloos onderrigt genoten. De cursus voor vrouwelijke leerlingen bestond des winters uit 78 en des zomers uit 71 leerlingen, terwijl aan den zomercursus voor mannelijke leerlingen dooi’ 65 jongelieden werd deelgenomen. In December bezochten 403 mannelijke en 93 vrou welijke leerlingen deze school. De cursus voor hen die zich wenschen voor te be reiden voor het examen ter verkrijging eener acte voor het middelbaar onderwijs, werd door 36 leerlin gen bezocht. In het onderwijzend personeel kwam verandering het bedanken der heeren A. le Comte en de Man en door het overlijden van den heer J. A. L. Looisen Jr. Hunne plaatsen werden vervuld door de benoeming der heeren A. Lang, J. P. Izeren en door een uit- gebreider opdragt aan den hulpleeraar Kapitz 3°. De Schouwburg. Gelijk in het vorig verslag werd vermeld is de Hol- landsche schouwburg gedurende het afgeloopen jaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 96