Mr. J. J. van Geuns 7 HOOFDSTUK 111. Personeel. 1883 1883 1883 1887 1887 1883 1883 1885 1885 1883 Wij mogen hierbij niet onvermeld laten, dat door den Raad, lettende op den reeds meermalen geuiten wensch om ook te Scheveningen bij verkiezingen een afzonderlijk stembureel zitting te doen nemen, in zijne zitting van 14 November werd overgegaan tot een herziening van de verordening van 27 December 1859 (yerz. n°. 171) vaststellende de verdeeling der Gemeente tot inlevering van stembriefjes voor de benoeming van leden van den Gemeenteraad, waarbij werd bepaald dat de Gemeente te dien aanzien te beginnen met 1 Januari 1883 zou worden verdeeld in 3 afdeelingen, welke verdeeling ook later is aange nomen door den Minister van Binnenlandsche Zaken voor de verkiezingen van Leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaalen door de Gedeputeerde Staten vooi' die van leden der Staten dezer Provincie. J. E. Andries Mr. C. van Bell J. C. Bloem A. G. Bodaan Jhr. Mr. E. N. de Brauw P. J. VAN DER BvRGH. F. N. de Charro Mr. F. M. Baron van der Duyn Dr. J. C. G. Evers a. Het personeel van den Raad bestond op 31 De cember uit de heeren: Gemeentebestuur. Jaar van aftreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 13