9 van van zijn daarna spoedig 31 Mei door Jhr. Mr. F. G. A. Gevers Deynoot liet Burgemeestersambt en gevolgd overlijden. Behoeven wij het nog te herhalen met welke ge voelens zijn besluit werd vernomen èn door D én door de Gemeentenaren Immers neen Want de man die gedurende bijna het vierde eener eeuw met on kreukbare trouw en met voorbeeldelooze toewijding zijne beste krachten voor de bevordering van den bloei der Koninklijke Residentie had veil gehad, mocht het nog bij zijn leven ervarenop welken Imogen prijs werd gesteld wat door zijn initiatief of zijne mede werking op verschillend gebied in ’s-Gravenhage is tot stand gebracht. Daarvan hier ter plaatse een dorre opsomming te gevenmag overbodig worden geacht dewijl de stad zelve daarvan de sprekende bewijzen aanbiedt. Dat zijne langdurige en trouwe diensten ook door het geëerbiedigd Hoofd van den Staat werden erkend, daarvan getuigden de ridderorden, die zijne borst sierden en de orde die de Koning hem vereerde bij zijn ontslag, dat hem op de meest eervolle wijze door Z. M. werd verleend. Hoe gaarne hem nog een welverdiende rust was gegund na een zoo werkzaam en welbesteed leven als waarop de heer Gevers Deynoot met zelfvoldoening kon terugzienmocht het hem echter niet gegeven zijn die rust lang te genieten want de ongesteldheid welke hem tot het verlaten van de ambtelijke loop baan had genooptondermijnde zijne krachten spoedig in die matedat hij weinige dagen na zijn aftreden als Burgemeesterontsliep. Toen dan ook door zijn onverwacht overlijden geen uitvoering meer kon worden gegeven aan het opgevat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 15